Aandacht voor problematisch gedrag

Wanneer gaat ‘normaal’ lastig gedrag over in problematisch gedrag? Wanneer je in een wijkteam werkt, krijg je met kinderen in veel verschillende leeftijdsfasen te maken. Driftig of ongehoorzaam zijn is soms heel normaal. Het is belangrijk te weten welk gedrag onder de normale ontwikkeling van kinderen en jongeren valt, en past bij hun leeftijd. Het screenen op gedragsproblemen in de puberteit is belangrijk, omdat dit een belangrijke voorspellende factor is voor later partnergeweld. Wanneer een kind afwijkend gedrag vertoont, kun je opvoeders ondersteunen met behulp van de juiste technieken en interventies.

 • BSA: beoordeling sociaal aanpassingsvermogen

  De BSA (Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen) is een screeningsinstrument voor het in kaart brengen van het sociaal aanpassingsvermogen van kinderen en jongeren. Er bestaan twee versies: de BSA-k voor kinderen die het (speciaal) basisonderwijs volgen en de BSA-j voor jongeren die het (speciaal) basisonderwijs hebben afgerond. Beide versies bevatten 18 vragen om sociale, conceptuele en praktische vaardigheden te beoordelen.
  Lees meer
 • CRIES-13: vragenlijst posttraumatische stress jeugd

  De Children’s Revised Impact of Event Scale (CRIES-13) is een korte vragenlijst voor het screenen van posttraumatische stressklachten bij kinderen en jongeren. De lijst bestaat uit 13 vragen en is geschikt voor jeugdigen van 8 tot 18 jaar. Er is een versie die kinderen zelf kunnen invullen en een versie die ouders en opvoeders kunnen invullen voor hun kind.
  Lees meer
 • Gedragsverandering: inzoomen op positieve interactie

  De gesprekstechniek ‘inzoomen op positieve interactie’ stelt niet de problemen binnen het gezin, maar positieve gebeurtenissen centraal. Door samen met het gezin ‘in te zoomen’ op situaties die zij als positief hebben ervaren, help je hen beter omgaan met problematische situaties. Zo maak je ouders, kinderen en jongeren bewust van effectieve vaardigheden en de invloed van gedrag.
  Lees meer
 • Gedragsverwachtingen formuleren in en rondom de school

  Deze tool helpt je bij het formuleren van heldere gedragsverwachtingen richting kinderen. Als wijkteamprofessional kun je ook leraren ondersteunen bij het formuleren van gedragsverwachtingen in en rondom de klas. Als een gedragsverwachting duidelijk wordt uitgesproken, is het voor een leerling makkelijker om zich hieraan te houden. Zo werk je samen met de leraar aan een veilig schoolklimaat.
  Lees meer
 • Kennis-app LVB: voor het vroegtijdig herkennen van een LVB

  Deze kennis-app LVB bevordert het herkennen van een licht verstandelijke beperking (LVB) en de bewustwording van het belang ervan. De app geeft concrete tips over hoe een professional zijn communicatie en benadering kan aanpassen aan iemand met een LVB. Ook staan er links naar andere websites, informatiebronnen en tools.
  Lees meer
 • Kosten-batenanalyse: informatie verzamelen over gedrag

  Met de Kosten-batenanalyse bespreek je volgens een stappenplan de voor- en nadelen van bepaald (ongewenst) gedrag van een opvoeder of jeugdige. Het gaat om gedrag dat een opvoeder, kind of jongere wil veranderen, maar lastig vindt om te veranderen. De Kosten-batenanalyse geeft nieuwe inzichten en stimuleert tot het maken van andere keuzes en uiteindelijk een gedragsverandering.
  Lees meer
 • Ouders en jongeren leren reguleren met de Thermometer

  Met deze tool help je jongeren of ouders om te leren reguleren. Met behulp van een getekende thermometer bekijk je stap voor stap samen met de ouder of jongere hoe de emotie of het risicovolle gedrag zich opbouwt. Samen bedenk je gedragsalternatieven die ervoor zorgen dat een ouder of jongere zich kan reguleren en het risico afneemt. Het gedrag waarmee een jongere of ouder zichzelf kan reguleren, wordt uitgeprobeerd en vastgelegd op een eerste hulp-kaart.
  Lees meer
 • Schema Ontwikkelingsaspecten & Omgevingsinteractie

  Het schema Ontwikkelingsaspecten & Omgevingsinteractie geeft een overzicht van belangrijke aspecten in de biologische, psychische en sociale ontwikkeling van een kind. De ontwikkeling van het kind wordt in het schema afgezet tegen de interactie met de omgeving. Professionals kunnen aan de hand van het schema samen met opvoeders en jeugdigen bespreken wat er normaliter te verwachten valt in de ontwikkeling van een kind of jongere, en waar zij op kunnen anticiperen.
  Lees meer
 • SDQ: screenen van probleemgedrag bij jeugdigen

  De Strengths & Difficulties Questionnaires (SDQ) is een vragenlijst over moeilijkheden en sterke kanten van gedrag van kinderen en jongeren tussen 3 en 16 jaar. De vragenlijst kan worden ingevuld door ouders, leerkrachten en jeugdigen zelf (vanaf 11 jaar). De vragenlijst bestaat uit 25 vragen over gedrag. De scores op de vragenlijst geven informatie over het soort probleemgedrag en de ernst van het probleemgedrag.
  Lees meer
 • Stappenplan Gedragsoefening: leren van vaardigheden

  Met de Gedragsoefening train je een kind, jongere of opvoeder in het ontwikkelen van een vaardigheid. Je verzamelt informatie en speelt samen een situatie na waarover de opvoeder of jeugdige niet tevreden is. Door te ‘oefenen’ met constructiever gedrag, en dit gedrag te benoemen, werk je samen aan het ontwikkelen van een bepaalde vaardigheid.
  Lees meer
 • Stappenplan Probleem Oplossen

  Met het stappenplan Probleem Oplossen stimuleer je een ouder of jeugdige om volgens een vast stramien na te denken over verschillende mogelijke oplossingen voor een probleem. Dankzij de vaste werkwijze werk je aan het probleemoplossend vermogen van de ouder of jeugdige. Je vergroot daarmee de kans dat hij of zij de techniek voor het oplossen van problemen voortaan toepast in verschillende situaties.
  Lees meer
 • VMG: vragenlijst meegemaakte gebeurtenissen

  De Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG) is een vragenlijst met 15 vragen over belangrijke gebeurtenissen die een jeugdige kan meemaken. Met de VMG krijg je samen met opvoeders zicht op ingrijpende gebeurtenissen waarmee het kind of gezin te maken heeft gehad. De inzichten die je verkrijgt met de VMG kunnen ondersteunend zijn bij het formuleren van de hulpvraag en het bepalen van vervolgstappen.
  Lees meer
 • Web-app: Gebruik en verslaving LVB

  Cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) die middelen gebruiken: Wat moet je daar als professional over weten? Wat kun je voor deze cliënten doen? Deze vragen zijn de basis voor de web-app Gebruik en verslaving LVB, ontwikkeld door Cordaan in samenwerking met Jellinek.
  Lees meer
 • Werkkaart analyse middelengebruik jongeren

  Deze tool helpt je om het middelengebruik van een jongere in kaart te brengen en te bepalen of er sprake is van risicovol gebruik. De werkkaart bestaat uit een korte vragenlijst met vragen over de omvang van het middelengebruik. Daarnaast staan er in de werkkaart een checklist en voorbeeldvragen die je helpen om op basis van vaardigheden, omgeving en motivatie van de jongere een inschatting te maken van de risico's.
  Lees meer