Eigen kracht en sociaal netwerk

Als jeugdprofessional in een wijkteam speel je een belangrijke rol in het vergroten van de zelfredzaamheid van gezinnen. Je richt je erop de eigen kracht van opvoeders, jeugdigen en hun sociale netwerk te versterken. Dat draagt niet alleen bij aan de oplossing van problemen die op dit moment spelen, maar ook aan hun oplossingsvaardigheden in de toekomst. Om de eigen kracht van het gezin te versterken is het nodig goed in kaart te brengen wie in de omgeving van het kind van betekenis (kunnen) zijn voor het gezin.

 • Bolletjesschema: met jongeren hun netwerk inventariseren

  Het inzichtelijk maken van het sociale netwerk is een belangrijke eerste stap voor het versterken van het netwerk. Het Bolletjesschema is een hulpmiddel om hun netwerk rond jongeren samen met hen in kaart te brengen. Met behulp van ‘bolletjes’ op een groot vel papier inventariseer je met de jongere welke mensen zij kennen, hoe belangrijk ze zijn en hoe dichtbij ze staan.
  Lees meer
 • EMPO 3.1: vragenlijst eigen kracht ouders en jongeren

  De EMPO is een hulpmiddel om samen met jongeren en ouders zicht en grip te krijgen op hun eigen kracht. Er is een vragenlijst voor ouders en een vragenlijst voor jongeren tussen de 14 en 20 jaar. De EMPO voor ouders bestaat uit 12 vragen en meet de eigen kracht van ouders in de opvoeding van hun kind. De EMPO voor jongeren bestaat uit 14 vragen en meet de eigen kracht van jongeren aan de hand van het eigen gevoel van controle en het kritisch bewustzijn.
  Lees meer
 • Het ecogram: sociaal netwerk in kaart

  In een ecogram breng je de omvang en kwaliteit van het sociale netwerk van een kind, jongere of opvoeder in beeld. Het biedt een overzicht van belangrijke sociale contacten in het leven van de cliënt. Met symbolen maak je in het ecogram de aard van de relatie zichtbaar. Daarmee laat het ecogram ook zien wie (potentiële) hulpbronnen zijn in de omgeving van de jeugdige en opvoeder.
  Lees meer
 • Het genogram: generaties en familiebanden in kaart

  In een genogram breng je familiebanden in kaart. Het is een stamboom waarin je generaties, relaties en belangrijke familiegebeurtenissen zichtbaar maakt. Samen met een opvoeder, jeugdige of familielid een genogram maken biedt professionals een opening voor gesprekken over iemands geschiedenis.
  Lees meer
 • Jongeren succesvol toeleiden naar werk

  In Nederland is er nog steeds een relatief grote groep jongeren in een kwetsbare positie. Zij hebben geen betaald werk, volgen geen onderwijs of worstelen met complexe problemen zoals verslaving, schulden, dak- en thuisloosheid. In deze infographic staan de belangrijkste elementen die werken om jongeren te begeleiden naar het vinden van passende scholing of werk en het behouden van een werkplek.
  Lees meer
 • Levenslijn in beeld

  Met een levenslijn kunnen jongeren schematisch weergeven wat en wie in hun leven een belangrijke invloed heeft uitgeoefend, hun keuzes of gedrag heeft beïnvloed en kansen of belemmeringen heeft gecreëerd. Kortom de knooppunten in hun leven. Het gesprek dat hierover wordt gevoerd tussen de jeugdprofessional en de jongere geeft de mogelijkheid om zelfkennis te vergroten en draagt bij aan identiteitsvorming.
  Lees meer
 • Op weg naar vitaliteit: reflectietool voor mantelzorgers

  Met de tool ‘Op weg naar vitaliteit’ kun je op een creatieve manier reflecteren op mantelzorg. Zogeheten ‘vitaliteitskaarten’ geven jou en de mantelzorgers meer zicht op de (over)belasting die zij ervaren. Dankzij de oefeningen krijgen mantelzorgers nieuwe inzichten en ideeën over wat voor hen belangrijk is om vitaal te blijven.
  Lees meer
 • QueZ: vragen naar zelfregie

  QueZ is een instrument om de eigen regie van mensen te bespreken. QueZ bestaat uit voorbeeldvragen die horen bij vier elementen: eigenaarschap, motivatie, kracht en contacten. Er zijn twee soorten vragen: vragen om de eigen regie te bespreken met de cliënt en zijn omgeving, en reflectievragen voor professionals en vrijwilligers. De reflectievragen kun je gebruiken bij intervisie en in casuïstiekbesprekingen.
  Lees meer
 • Sociale netwerk jongeren in kaart brengen

  Met het ‘Werkblad systeem in kaart brengen’ kun je het sociale netwerk van jongeren in kaart brengen.
  Lees meer
 • Stappenplan Kwaliteiten en Kansen

  Met de oefening Kwaliteiten en Kansen bespreek je samen met een opvoeder of jeugdige wat zijn sterke kanten en minder sterke kanten zijn. Dat doe je op een speelse en visuele manier. Je betrekt mensen uit het sociale netwerk, en vraagt hen ook om kwaliteiten en kansen van de jeugdige of opvoeder te benoemen. Hiermee ondersteun je hen bij het zelf opstellen van doelen.
  Lees meer
 • Vierkolommenmodel voor netwerkgerichte gespreksvoering

  Het vierkolommenmodel is een werkvorm die je ondersteunt bij het gestructureerd bespreken en analyseren van het sociale netwerk van een gezin of individuele cliënt. Met behulp van oplossingsgerichte vragen inventariseer je samen met je cliënt(en) aanwezige of mogelijke sociale steun op basis van een specifieke hulpvraag of doelstelling. Het model helpt cliënten om hun sociale netwerk uit te breiden, te versterken en te mobiliseren.
  Lees meer
 • Voorbeeldvragen netwerkgerichte gespreksvoering

  In deze tool staan voorbeeldvragen over het sociale netwerk van gezinnen. Deze voorbeeldvragen kun je stellen als je met cliënten in gesprek gaat over hun sociale netwerk, en hoe zij de relaties met mensen uit hun netwerk ervaren. Deze vragen zijn niet allesomvattend, maar inspireren je om bewuster en doelgerichter met cliënten te praten over hun sociale netwerk.
  Lees meer
 • Wie-voor-wat-schema: steun uit het netwerk

  Met het Wie-voor-wat-schema breng je in kaart welke steun een jeugdige of opvoeder ontvangt vanuit zijn netwerk. Je onderzoekt of en waar behoefte is aan extra ondersteuning, en je stimuleert hem om meer gebruik te maken van zijn sociale netwerk. Door het Wie-voor-wat-schema in te vullen maak je hen bewust van hun netwerk als bron van ondersteuning.
  Lees meer