Eigen kracht en sociaal netwerk

7 factorenmodel: inventarisatie

Door systematisch naar het gezin te kijken leren we jongeren en ouders/opvoeders steeds beter te begrijpen. Daardoor kunnen we beter aansluiten bij hun vragen en behoeften en is de kans groter dat er passende zorg wordt geboden die echt het verschil maakt.

De digitale tool is gebaseerd op het 7-factorenmodel, één van de beschikbare methodieken voor het integraal redeneren in de jeugdhulp. De tool dwingt ook om de sterke kanten van het gezin en de steun vanuit het informeel netwerk in beeld te brengen en maakt inzichtelijk hoe deze kunnen bijdragen aan de oplossing van de problemen.

Waar zet je deze tool voor in?

De digitale tool is gebaseerd op het 7-factorenmodel, dat professionals ondersteunt bij het maken van een integrale afweging van de belangrijkste factoren die bijdragen aan het ontstaan, de instandhouding, verergering of vermindering van problemen. Met behulp van deze tool wordt (de samenhang van) de risico- en beschermende factoren inzichtelijk gemaakt, die een rol spelen in het gezin, vanuit de eigen context. Uit onderzoek, waaronder het Dialoogtafelproject, blijkt dat een verklarende probleem- en krachtenanalyse vanuit een integraal denkkader regelmatig ontbreekt. Hierdoor lukt het in de praktijk vaak niet om te komen tot een goed onderbouwd, gezamenlijk plan en adequate uitvoering van dat plan.

Wie kan deze tool gebruiken?

Deze praktische tool is ontwikkeld voor professionals en ondersteunt hen bij de vraagverheldering en het maken van een probleem- en krachtenanalyse met het gezin, binnen de context van het gezin. Een gedeelde overzichtelijke analyse helpt om samen met het gezin tot concrete doelen en een gedragen plan van aanpak te komen.

Meer informatie

De tool is ontwikkeld door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, en is één van de veertien Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd in Nederland. 

Was deze informatie nuttig?