Licht verstandelijke beperking

11VB: signaleringsinstrument

Het signaleringsinstrument 11VB brengt voor meiden en jongens met een licht verstandelijke beperking (LVB) de risicofactoren in kaart die de kans op slachtofferschap van mensenhandel vergroten. Deze tool is ontwikkeld rondom elf aandachtsgebieden. Per aandachtsgebied noemt 11VB signalen die wijzen op potentieel slachtofferschap van mensenhandel. Daarnaast zijn drie clusters van beschermende factoren met daarin kenmerken die het risico op slachtofferschap juist verminderen. Per signaal en kenmerk geeft de professional aan of dit bij deze jongere wel of niet aanwezig is. De eindscore wordt automatisch berekend en wordt uitgedrukt in drie risicoprofielen: 1) geen/nauwelijks risico, 2) risico, en 3) verhoogd risico.

Waar zet je deze tool voor in?

Meiden en jongens met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen groot risico slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting en mensenhandel. Dit signaleringsinstrument 11VB heeft als doel het risico op (potentieel) slachtofferschap bij deze doelgroep vroegtijdig te signaleren en passende interventies en hulpverlening te bieden.

De website 11vb.nl bestaat uit een kennisdeel en een digitale vragenlijst.

Wanneer het vermoeden bestaat van potentieel, vermoedelijk of daadwerkelijk slachtofferschap kan men via de website 11VB informatie inwinnen over mensenhandel in relatie tot seksuele uitbuiting, de signalering en afhandeling. Het kennisdeel en de quickscan zijn voor iedereen toegankelijk. De vragenlijst is alleen op te vragen door professionals in het jeugddomein en leraren in het VSO. Via 11VB kan een bijdrage worden geleverd aan het voorkomen van mensenhandel.

Wie kan deze tool gebruiken?

11VB is bedoeld om zorgprofessionals, leraren Voortgezet Speciaal Onderwijs, leerplichtambtenaren en anderen die professioneel werken met LVB-jongeren in staat te stellen bij deze doelgroep (potentieel) slachtofferschap van mensenhandel en seksuele uitbuiting sneller te signaleren. Voor ouders, voogden en anderen die niet professioneel met lvb-jongeren werken, is een digitale quickscan beschikbaar.

Meer informatie

Via de contactpagina van de website www.11VB.nl kunt u een wachtwoord opvragen om toegang te krijgen tot de vragenlijst. De vragenlijst van 11VB is ook te benaderen via deze link.

U kunt als professional ook de korte E-learning 'Signaleren en voorkomen van mensenhandel en seksuele uitbuiting' volgen. Deze E-learning is gratis te volgen via: www.allyoucanlearn.eu 

 

Was deze informatie nuttig?