Licht verstandelijke beperking

Beoordeling sociaal aanpassingsvermogen (BSA): screening

De BSA (Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen) is een screeningsinstrument voor het in kaart brengen van het sociaal aanpassingsvermogen van kinderen en jongeren. Er bestaan twee versies: de BSA-k voor kinderen die het (speciaal) basisonderwijs volgen en de BSA-j voor jongeren die het (speciaal) basisonderwijs hebben afgerond. Beide versies bevatten 18 vragen om sociale, conceptuele en praktische vaardigheden te beoordelen. Als hulpverlener kun je de vragenlijst zelf na het eerste of tweede (screenings)gesprek met de cliënt invullen.

Download BSA-k Download BSA-j

Download de BSA-k voor kinderen, de BSA-j voor jongeren of download de handleiding bij de BSA (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Met de BSA kunnen hulpverleners globaal beoordelen of iemand een lichte verstandelijke beperking heeft. In de praktijk blijken hulpverleners het lastig te vinden om dit te herkennen. Door zowel het sociaal aanpassingsvermogen als het IQ te beoordelen, is vast te stellen of er sprake is van een lichte verstandelijke beperking. Voor het bepalen van de benodigde zorg moeten uiteraard ook de opvoedingssituatie en leefomgeving van het kind of de jongere in kaart gebracht worden.

Wie kan deze tool gebruiken?

De BSA richt zich op jeugdigen van 4 tot en met 23 jaar die mogelijk een lichte verstandelijke beperking hebben. Het instrument is bedoeld voor hulpverleners die een indicatiestelling voorbereiden voor AWBZ-zorg of jeugdzorg. 

Meer informatie

Bekijk de uitgebreide omschrijving van de BSA in de Databank Instrumenten van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bekijk ook de Toolkit Blik op LVB.

Was deze informatie nuttig?