Samenwerken met het gezin

Om gezinnen de beste hulp te bieden, is goede samenwerking tussen verschillende betrokken partijen essentieel. De transformatie van het jeugdstelsel verandert de verhoudingen binnen het jeugddomein. De gemeente heeft nu de regie. Kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp vinden elkaar steeds vaker. Als jeugdprofessional in een wijkteam heb je veel contact met andere organisaties en professionals. Binnen de sector, maar ook met disciplines daarbuiten. De tools op deze pagina dragen bij aan het versterken van samenwerking.

Tip: kijk ook op wijkteamswerken.nl, de website voor iedereen die werkt in een sociaal wijkteam. Je leest er over (integrale) samenwerking, het ontwikkelen van een visie, positionering in de wijk en meer.

Gesprek

 • B-toets houding en gedrag hulpverleners: vragenlijst

  Hoe ervaren opvoeders of jeugdigen het professionele contact met jou als hulpverlener? De Bejegening-toets (B-toets) is een vragenlijst over de werkrelatie tussen hulpverleners en de jeugdige of opvoeder. De lijst bestaat uit 24 vragen over het gedrag en de houding (de bejegening) van de hulpverlener of professional.
  Lees meer
 • Drie-dimensiemodel gevoelige onderwerpen: tips

  Het Drie-dimensiemodel is een gesprekstechniek waarmee je lastige of gevoelige onderwerpen bespreekbaar maakt. Je start het gesprek vanuit een maatschappelijke context. Pas daarna richt je het gesprek specifieker op de individuele of relationele context. Doordat je kunt schakelen tussen de verschillende dimensies ontstaat een veilige sfeer en voorkom je dat een gesprek vastloopt.
  Lees meer
 • Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat: praatplaat

  De tekeningen en vragen op de praatplaat 'Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat', geven een (visuele) uitleg over de mogelijke routes die kinderen en ouders kunnen doorlopen in de Jeugdbeschermingsketen. De Praatplaat dient ter ondersteuning tijdens gesprekken tussen professionals, ouders en kinderen.
  Lees meer

Aanpak

 • Concrete Aanzet tot Bewegen (CAB): werkplan

  Een werkplan is een hulpmiddel voor het gestructureerd en planmatig werken aan gedragsverandering in de gezinshulpverlening en bij individuele hulp aan jongeren en kinderen. Een werkplan gebruik je voor het vastleggen en evalueren van doelen, werkpunten en concrete afspraken. Aan werkplannen kun je een ‘Concrete Aanzet tot Bewegen’ (CAB) koppelen. Dit zijn concrete en meetbare werkafspraken die gezinsleden met elkaar en met jou maken, bedoeld om stapsgewijs te werken aan hun doelen.
  Lees meer
 • Gestructureerd en methodisch werken: plan en tips

  Dit hulpmiddel helpt je om stelselmatig, geordend en voor de cliënt navolgbaar te werken, met een concreet resultaat voor ogen. In deze tool worden de kenmerken van methodisch handelen besproken en vind je concrete tips voor hoe je dit kunt vormgeven in het contact met jeugdigen en gezinsleden. De tips gaan onder andere over het gestructureerd verzamelen van informatie, het stellen van concrete doelen en het systematisch vragen van feedback aan cliënten.
  Lees meer
 • Het gezinsplan: plan

  Het gezinsplan is een hulpmiddel bij hulpverlening aan gezinnen waarbij meerdere instanties betrokken zijn. Uitgangspunt is dat alle hulp- en dienstverleners samen met gezinsleden en mensen uit het netwerk van het gezin werken aan één plan. De belangrijkste doelen voor het gezin zijn leidend voor het gezinsplan. Ook staat in het plan welke personen wat doen, welke hulpverlener wanneer werkt en hoe betrokkenen bereikbaar zijn.
  Lees meer
 • Rondetafeloverleg gezinsplan: aanpak

  Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overleggen gezinsleden met mensen uit hun netwerk, en met betrokken zorg- en dienstverleners. Tijdens het rondetafeloverleg wordt de voortgang van het gezinsplan besproken. In deze tool lees je hoe je een rondetafeloverleg voorbereidt, welke rol het overleg speelt in de cyclus (doelen stellen, afspraken opstellen, plannen uitvoeren, evalueren en bijstellen) en hoe je het overleg kunt indelen.
  Lees meer
 • Samen1plan: online samenwerkingstool

  Samen1Plan is een online platform voor hulpverleningstrajecten waarbij meerdere professionals betrokken zijn. Het plan helpt om effectief en integraal samen te werken rond gezinnen, jeugdigen of opvoeders en hun sociale netwerk. In de beveiligde omgeving delen verschillende betrokkenen hun informatie. Op deze manier zijn jeugdigen, opvoeders, het sociale netwerk en hulpverleners altijd eenvoudig op de hoogte van de actuele voortgang en het behandelplan.
  Lees meer

Informatie

 • De Bramtool: tips

  De Bramtool helpt jeugdprofessionals om het gesprek met ouders en jeugdigen aan te gaan, en zo de juiste gezamenlijke beslissingen binnen de jeugd- hulpverlening te maken.
  Lees meer
 • Stigmatiseren kun je afleren: flyer

  Werk je met kinderen en jongeren met psychische problemen? Dan komt deze bijsluiter goed van pas. Onderzoek laat zien dat de relatie tussen jou als hulpverlener en degene die je begeleidt of behandelt grote invloed heeft op het resultaat. Wanneer een kind of jongere zich gezien voelt, en niet gestigmatiseerd, ben je succesvoller.
  Lees meer