Samenwerken met het gezin

Om gezinnen de beste hulp te bieden, is goede samenwerking tussen verschillende betrokken partijen essentieel. De transformatie van het jeugdstelsel verandert de verhoudingen binnen het jeugddomein. De gemeente heeft nu de regie. Kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp vinden elkaar steeds vaker. Als jeugdprofessional in een wijkteam heb je veel contact met andere organisaties en professionals. Binnen de sector, maar ook met disciplines daarbuiten. De tools op deze pagina dragen bij aan het versterken van samenwerking.

Tip: kijk ook op wijkteamswerken.nl, de website voor iedereen die werkt in een sociaal wijkteam. Je leest er over (integrale) samenwerking, het ontwikkelen van een visie, positionering in de wijk en meer.

 • B-toets: vragenlijst houding en gedrag hulpverleners

  Hoe ervaren opvoeders of jeugdigen het professionele contact met jou als hulpverlener? De Bejegening-toets (B-toets) is een vragenlijst over de werkrelatie tussen hulpverleners en de jeugdige of opvoeder. De lijst bestaat uit 24 vragen over het gedrag en de houding (de bejegening) van de hulpverlener of professional.
  Lees meer
 • De Bramtool

  De Bramtool helpt jeugdprofessionals om het gesprek met ouders en jeugdigen aan te gaan, en zo de juiste gezamenlijke beslissingen binnen de jeugd- hulpverlening te maken.
  Lees meer
 • Gestructureerd en methodisch werken: hoe doe je dat?

  Dit hulpmiddel helpt je om stelselmatig, geordend en voor de cliënt navolgbaar te werken, met een concreet resultaat voor ogen. In deze tool worden de kenmerken van methodisch handelen besproken en vind je concrete tips voor hoe je dit kunt vormgeven in het contact met jeugdigen en gezinsleden. De tips gaan onder andere over het gestructureerd verzamelen van informatie, het stellen van concrete doelen en het systematisch vragen van feedback aan cliënten.
  Lees meer
 • Het rondetafeloverleg als onderdeel van een gezinsplan

  Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overleggen gezinsleden met mensen uit hun netwerk, en met betrokken zorg- en dienstverleners. Tijdens het rondetafeloverleg wordt de voortgang van het gezinsplan besproken. In deze tool lees je hoe je een rondetafeloverleg voorbereidt, welke rol het overleg speelt in de cyclus (doelen stellen, afspraken opstellen, plannen uitvoeren, evalueren en bijstellen) en hoe je het overleg kunt indelen.
  Lees meer
 • Infographic: gegevensuitwisseling voor scholen

  Een school werkt samen met diverse partijen in de regio. Een onderdeel van deze samenwerking is gegevensuitwisseling. Er zijn vaak vragen over wat een school en externe partners wel en niet mogen uitwisselen vanwege privacyregels. Deze infographic laat zien hoe scholen komen tot een juiste verwerking van persoonsgegevens en gegevensuitwisseling tussen een school en externe samenwerkingspartners.
  Lees meer
 • Praatplaat: Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat

  De tekeningen en vragen op de praatplaat 'Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat', geven een (visuele) uitleg over de mogelijke routes die kinderen en ouders kunnen doorlopen in de Jeugdbeschermingsketen. De Praatplaat dient ter ondersteuning tijdens gesprekken tussen professionals, ouders en kinderen.
  Lees meer
 • Samen1plan: online samenwerken aan hulpverlening

  Samen1Plan is een online platform voor hulpverleningstrajecten waarbij meerdere professionals betrokken zijn. Het plan helpt om effectief en integraal samen te werken rond gezinnen, jeugdigen of opvoeders en hun sociale netwerk. In de beveiligde omgeving delen verschillende betrokkenen hun informatie. Op deze manier zijn jeugdigen, opvoeders, het sociale netwerk en hulpverleners altijd eenvoudig op de hoogte van de actuele voortgang en het behandelplan.
  Lees meer
 • Werken met het gezinsplan

  Het gezinsplan is een hulpmiddel bij hulpverlening aan gezinnen waarbij meerdere instanties betrokken zijn. Uitgangspunt is dat alle hulp- en dienstverleners samen met gezinsleden en mensen uit het netwerk van het gezin werken aan één plan. De belangrijkste doelen voor het gezin zijn leidend voor het gezinsplan. Ook staat in het plan welke personen wat doen, welke hulpverlener wanneer werkt en hoe betrokkenen bereikbaar zijn.
  Lees meer