Samenwerken met het gezin

Rondetafeloverleg gezinsplan: aanpak

Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overleggen gezinsleden met mensen uit hun netwerk, en met betrokken zorg- en dienstverleners. Dit overleg is een belangrijk middel in de samenwerking volgens 1Gezin1Plan, waarin steunende personen uit het sociale netwerk en betrokken professionals een team rond het gezin vormen. Tijdens het rondetafeloverleg wordt de voortgang van het gezinsplan besproken. Betrokkenen stemmen af hoe zij bijdragen aan het gezinsplan, en vertalen doelstellingen in het gezinsplan naar concrete evalueerbare afspraken. In deze tool lees je hoe je een rondetafeloverleg voorbereidt, welke rol het overleg speelt in de cyclus (doelen stellen, afspraken opstellen, plannen uitvoeren, evalueren en bijstellen) en hoe je het overleg kunt indelen.

Download de tool

Download de tips en toelichting bij het rondetafeloverleg (PDF).

Waar zet je deze tool voor in?

Als je werkt met een gezinsplan, is het rondetafeloverleg een belangrijk middel voor afstemming tussen betrokkenen en bewaking van de voortgang. Het gezinsplan is startpunt voor de samenwerking tussen gezin en betrokken professionals en bepaalt daarmee de agenda van het overleg.

Wie kan deze tool gebruiken?

Heb je als professional de rol van coördinator, dan is het jouw taak om het gezin te helpen doelen te formuleren en de voortgang van het gezinsplan te monitoren. Daar hoort het organiseren en ‘leiden’ van (rondetafel)overleggen ook bij. Professionals kunnen ook in een andere rol deelnemen aan het overleg, bijvoorbeeld als zorgverlener.

Meer informatie

Format gezinsplan

Download ook het format voor een gezinsplan.

Training en scholing

Kijk voor meer informatie en voor mogelijkheden voor trainingen op www.gezincentraal.nl of mail naar info@piresearch.nl

Meer over 1Gezin1Plan

Bolt, A. en van der Zijden, Q. (2014) ‘1Gezin1Plan, Handboek voor de praktijk.’ Amsterdam: SWP. (hoofdstuk 4, pp. 105-127).

Was deze informatie nuttig?