Aanpak

Opvoeden is voor ouders en andere (beroeps)opvoeders niet altijd gemakkelijk. Opvoeders kunnen bij het wijkteam aankloppen met vragen over de opvoeding. Als jeugdprofessional in een wijkteam geef je advies en hulp bij positief opvoeden, het verminderen van ongewenst gedrag, het negeren van gedrag en het leren onderhandelen met pubers. Ouders zoeken vaak een luisterend oor en praktische informatie en technieken waarmee ze aan de slag kunnen.

Aanpak

 • Beloningskaart: stappenplan

  Met deze tool leer je ouders en opvoeders om gewenst gedrag van hun kind te belonen. Als jeugdprofessional gebruik je het stappenplan om ouders en opvoeders te leren hoe ze een beloningskaart gebruiken. Dit stappenplan voor het succesvol inzetten van de beloningskaart bestaat uit 12 stappen die de ouder samen met het kind zet.
  Lees meer
 • Concrete Aanzet tot Bewegen (CAB): werkplan

  Een werkplan is een hulpmiddel voor het gestructureerd en planmatig werken aan gedragsverandering in de gezinshulpverlening en bij individuele hulp aan jongeren en kinderen. Een werkplan gebruik je voor het vastleggen en evalueren van doelen, werkpunten en concrete afspraken. Aan werkplannen kun je een ‘Concrete Aanzet tot Bewegen’ (CAB) koppelen. Dit zijn concrete en meetbare werkafspraken die gezinsleden met elkaar en met jou maken, bedoeld om stapsgewijs te werken aan hun doelen.
  Lees meer
 • Effectieve huiswerkopdrachten: tips

  Deze tool helpt je om ouders, opvoeders, kinderen of jongeren thuis te laten werken aan opdrachten die onderdeel uitmaken van de hulpverlening. Een huiswerkopdracht zet je in om een ouder, jongere of kind te stimuleren om dat wat hij heeft geoefend of bedacht toe te passen in zijn dagelijks leven. De tool bestaat uit aandachtspunten voor een huiswerkopdracht en een stappenplan voor het uitzetten en nabespreken van de opdracht met de ouder, jongere of kind.
  Lees meer
 • Gebruik en verslaving: app

  Cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) die middelen gebruiken: Wat moet je daar als professional over weten? Wat kun je voor deze cliënten doen? Deze vragen zijn de basis voor de web-app Gebruik en verslaving LVB, ontwikkeld door Cordaan in samenwerking met Jellinek.
  Lees meer
 • Gedragsoefening: leren van vaardigheden: stappenplan

  Met de Gedragsoefening train je een kind, jongere of opvoeder in het ontwikkelen van een vaardigheid. Je verzamelt informatie en speelt samen een situatie na waarover de opvoeder of jeugdige niet tevreden is. Door te ‘oefenen’ met constructiever gedrag, en dit gedrag te benoemen, werk je samen aan het ontwikkelen van een bepaalde vaardigheid.
  Lees meer
 • Gestructureerd en methodisch werken: plan en tips

  Dit hulpmiddel helpt je om stelselmatig, geordend en voor de cliënt navolgbaar te werken, met een concreet resultaat voor ogen. In deze tool worden de kenmerken van methodisch handelen besproken en vind je concrete tips voor hoe je dit kunt vormgeven in het contact met jeugdigen en gezinsleden. De tips gaan onder andere over het gestructureerd verzamelen van informatie, het stellen van concrete doelen en het systematisch vragen van feedback aan cliënten.
  Lees meer
 • Het gezinsplan: plan

  Het gezinsplan is een hulpmiddel bij hulpverlening aan gezinnen waarbij meerdere instanties betrokken zijn. Uitgangspunt is dat alle hulp- en dienstverleners samen met gezinsleden en mensen uit het netwerk van het gezin werken aan één plan. De belangrijkste doelen voor het gezin zijn leidend voor het gezinsplan. Ook staat in het plan welke personen wat doen, welke hulpverlener wanneer werkt en hoe betrokkenen bereikbaar zijn.
  Lees meer
 • Probleem Oplossen: stappenplan

  Met het stappenplan Probleem Oplossen stimuleer je een ouder of jeugdige om volgens een vast stramien na te denken over verschillende mogelijke oplossingen voor een probleem. Dankzij de vaste werkwijze werk je aan het probleemoplossend vermogen van de ouder of jeugdige. Je vergroot daarmee de kans dat hij of zij de techniek voor het oplossen van problemen voortaan toepast in verschillende situaties.
  Lees meer
 • Reguleren met de Thermometer: stappenplan

  Met deze tool help je jongeren of ouders om te leren reguleren. Met behulp van een getekende thermometer bekijk je stap voor stap samen met de ouder of jongere hoe de emotie of het risicovolle gedrag zich opbouwt. Samen bedenk je gedragsalternatieven die ervoor zorgen dat een ouder of jongere zich kan reguleren en het risico afneemt. Het gedrag waarmee een jongere of ouder zichzelf kan reguleren, wordt uitgeprobeerd en vastgelegd op een eerste hulp-kaart.
  Lees meer
 • Rondetafeloverleg gezinsplan: aanpak

  Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overleggen gezinsleden met mensen uit hun netwerk, en met betrokken zorg- en dienstverleners. Tijdens het rondetafeloverleg wordt de voortgang van het gezinsplan besproken. In deze tool lees je hoe je een rondetafeloverleg voorbereidt, welke rol het overleg speelt in de cyclus (doelen stellen, afspraken opstellen, plannen uitvoeren, evalueren en bijstellen) en hoe je het overleg kunt indelen.
  Lees meer
 • Samen1plan: online samenwerkingstool

  Samen1Plan is een online platform voor hulpverleningstrajecten waarbij meerdere professionals betrokken zijn. Het plan helpt om effectief en integraal samen te werken rond gezinnen, jeugdigen of opvoeders en hun sociale netwerk. In de beveiligde omgeving delen verschillende betrokkenen hun informatie. Op deze manier zijn jeugdigen, opvoeders, het sociale netwerk en hulpverleners altijd eenvoudig op de hoogte van de actuele voortgang en het behandelplan.
  Lees meer
 • Vrijwillige hulp met voorwaarden: tips

  Als sociaal werker in een wijkteam bied je vrijwillige hulp. Voor de hulpverlening aan een jeugdige of gezin heb je toestemming nodig van cliënten. Soms zijn er echter voorwaarden verbonden aan de hulp die een wijkteam biedt, bijvoorbeeld door instanties als Veilig Thuis. In dit hulpmiddel bij het bieden van vrijwillige hulp met voorwaarden vind je uitleg en tips voor het werken vanuit de zogeheten posities ‘engageren’ en ‘positioneren’.
  Lees meer