Gesprek

Om gezinnen de beste hulp te bieden, is goede samenwerking tussen verschillende betrokken partijen essentieel. De transformatie van het jeugdstelsel verandert de verhoudingen binnen het jeugddomein. De gemeente heeft nu de regie. Kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp vinden elkaar steeds vaker. Als jeugdprofessional in een wijkteam heb je veel contact met andere organisaties en professionals. Binnen de sector, maar ook met disciplines daarbuiten. De tools op deze pagina dragen bij aan het versterken van samenwerking.

Tip: kijk ook op wijkteamswerken.nl, de website voor iedereen die werkt in een sociaal wijkteam. Je leest er over (integrale) samenwerking, het ontwikkelen van een visie, positionering in de wijk en meer.

Gesprek

 • B-toets houding en gedrag hulpverleners: vragenlijst

  Hoe ervaren opvoeders of jeugdigen het professionele contact met jou als hulpverlener? De Bejegening-toets (B-toets) is een vragenlijst over de werkrelatie tussen hulpverleners en de jeugdige of opvoeder. De lijst bestaat uit 24 vragen over het gedrag en de houding (de bejegening) van de hulpverlener of professional.
  Lees meer
 • Drie-dimensiemodel gevoelige onderwerpen: tips

  Het Drie-dimensiemodel is een gesprekstechniek waarmee je lastige of gevoelige onderwerpen bespreekbaar maakt. Je start het gesprek vanuit een maatschappelijke context. Pas daarna richt je het gesprek specifieker op de individuele of relationele context. Doordat je kunt schakelen tussen de verschillende dimensies ontstaat een veilige sfeer en voorkom je dat een gesprek vastloopt.
  Lees meer
 • Externaliserend Gedrag: Beslisboom

  De Beslisboom Externaliserend Gedrag bestaat uit een serie vragen en een set gesprekskaarten voor professionals om specifieke informatie uit te vragen bij ouders. De gesprekskaarten helpen om over de beslisvragen in gesprek te komen met de ouders, zodat de beslisboom uiteindelijk correct ingevuld kan worden.
  Lees meer
 • Gedragsverandering: positieve interactie

  De gesprekstechniek ‘inzoomen op positieve interactie’ stelt niet de problemen binnen het gezin, maar positieve gebeurtenissen centraal. Door samen met het gezin ‘in te zoomen’ op situaties die zij als positief hebben ervaren, help je hen beter omgaan met problematische situaties. Zo maak je ouders, kinderen en jongeren bewust van effectieve vaardigheden en de invloed van gedrag.
  Lees meer
 • Hoe was jouw dag online?

  Deze tool bevat concrete gesprekstips aangevuld met linkjes naar meer informatie. De gespreksleidraad biedt houvast in een gesprek en biedt ruimte voor notities. De oplegger geeft een laagdrempelige toelichting op de urgentie van het onderwerp.
  Lees meer
 • Kosten-batenanalyse: vragenlijst

  Met de Kosten-batenanalyse bespreek je volgens een stappenplan de voor- en nadelen van bepaald (ongewenst) gedrag van een opvoeder of jeugdige. Het gaat om gedrag dat een opvoeder, kind of jongere wil veranderen, maar lastig vindt om te veranderen. De Kosten-batenanalyse geeft nieuwe inzichten en stimuleert tot het maken van andere keuzes en uiteindelijk een gedragsverandering.
  Lees meer
 • Praten over veiligheid met opvoeder en kind: tips

  Door een gesprek te voeren over zorgen over veiligheid, kun je kinderen, jongeren en opvoeders helpen. Zo’n gesprek vergt een goede voorbereiding, met een helder doel voor ogen. In deze tool vind je tips en aandachtpunten voor de gespreksvoering, voorbeeldvragen voor verschillende fasen en onderwerpen tijdens gesprekken met kinderen en opvoeders.
  Lees meer
 • Seksuele diversiteit en genderidentiteit: tips

  Deze tool biedt informatie en tips voor het ondersteunen van jeugdigen met lesbische, homoseksuele, biseksuele of transgender gevoelens. Welke vragen stel je? Waar moet je op letten? Dat lees je in deze tool. Ook vind je verwijzingen naar publicaties en relevante websites.
  Lees meer
 • Vierkolommenmodel voor netwerkgerichte gespreksvoering: werkvorm

  Het vierkolommenmodel is een werkvorm die je ondersteunt bij het gestructureerd bespreken en analyseren van het sociale netwerk van een gezin of individuele cliënt. Met behulp van oplossingsgerichte vragen inventariseer je samen met je cliënt(en) aanwezige of mogelijke sociale steun op basis van een specifieke hulpvraag of doelstelling. Het model helpt cliënten om hun sociale netwerk uit te breiden, te versterken en te mobiliseren.
  Lees meer
 • Voorbeeldvragen netwerkgerichte gespreksvoering: werkvorm

  In deze tool staan voorbeeldvragen over het sociale netwerk van gezinnen. Deze voorbeeldvragen kun je stellen als je met cliënten in gesprek gaat over hun sociale netwerk, en hoe zij de relaties met mensen uit hun netwerk ervaren. Deze vragen zijn niet allesomvattend, maar inspireren je om bewuster en doelgerichter met cliënten te praten over hun sociale netwerk.
  Lees meer
 • Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat: praatplaat

  De tekeningen en vragen op de praatplaat 'Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat', geven een (visuele) uitleg over de mogelijke routes die kinderen en ouders kunnen doorlopen in de Jeugdbeschermingsketen. De Praatplaat dient ter ondersteuning tijdens gesprekken tussen professionals, ouders en kinderen.
  Lees meer