Informatie

Als jeugdprofessional in een wijkteam speel je een belangrijke rol in het vergroten van de zelfredzaamheid van gezinnen. Je richt je erop de eigen kracht van opvoeders, jeugdigen en hun sociale netwerk te versterken. Dat draagt niet alleen bij aan de oplossing van problemen die op dit moment spelen, maar ook aan hun oplossingsvaardigheden in de toekomst. Om de eigen kracht van het gezin te versterken is het nodig goed in kaart te brengen wie in de omgeving van het kind van betekenis (kunnen) zijn voor het gezin.

Informatie

 • 7 factorenmodel: inventarisatie

  Door systematisch naar het gezin te kijken leren we jongeren en ouders/opvoeders steeds beter te begrijpen. Daardoor kunnen we beter aansluiten bij hun vragen en behoeften en is de kans groter dat er passende zorg wordt geboden die echt het verschil maakt.
  Lees meer
 • Afstamming, ouderschap en gezag: juridische informatiesheet

  Deze informatiesheet gaat over de juridische relaties die ouders met hun kind kunnen hebben. Aan de hand van voorbeelden lees je over afstamming, ouderschap en gezag.
  Lees meer
 • Begrijp je medicijn: handleiding

  Begrijp je medicijn geeft jongeren begrijpelijke en betrouwbare uitleg over veelgebruikte medicijnen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De uitleg dient als aanvulling op de bijsluiter, en gaat onder meer over de werking van de medicatie, mogelijke bijwerkingen, de beste manier om te stoppen en de gevolgen van het gebruik ervan.
  Lees meer
 • Brainwiki: website

  Brainwiki.nl is dé website voor jongeren over psychische problemen. Je vindt er wat je kunt doen als jij, een vriend of een familielid psychische problemen heeft. En hoe lotgenoten zich voelen. Alle informatie over deze problemen, en over behandelingen met en zonder medicijnen vind je er overzichtelijk en behapbaar op een rijtje.
  Lees meer
 • De Bramtool: tips

  De Bramtool helpt jeugdprofessionals om het gesprek met ouders en jeugdigen aan te gaan, en zo de juiste gezamenlijke beslissingen binnen de jeugd- hulpverlening te maken.
  Lees meer
 • De interventiematrix: schema

  Voor tien veelvoorkomende vragen en problemen bij opgroeien en opvoeding brengt de interventie matrix het landelijk aanbod van erkende interventies in beeld.
  Lees meer
 • Delen van informatie: juridische informatiesheet

  Bij het bieden van jeugdhulp worden gegevens gedeeld. Gegevens over mensen mogen niet zomaar worden gedeeld. In de meeste gevallen is hiervoor toestemming nodig van de jeugdige en/of zijn ouders. In deze juridische informatiesheet lees je over beroepsgeheim, toestemming en het delen van gegevens zonder toestemming.
  Lees meer
 • Do's en don'ts stellen van grenzen: stappenplan en schema

  Deze tool helpt ouders en opvoeders om op effectieve wijze grenzen te stellen aan het gedrag van hun kind. Wanneer ouders op een effectieve manier een grens stellen, heeft dit tevens een preventieve werking doordat het kind leert om te gaan met grenzen. Let op: besteed aandacht aan het belonen van gewenst gedrag voor je aan de slag gaat met deze tool. Het stellen van grenzen werkt alleen in een positief opvoedingsklimaat.
  Lees meer
 • Do’s en don’ts bij scheiding: werkkaart

  Op deze werkkaart staan tips voor jeugdigen en ouders of opvoeders in gezinnen waar een scheiding of ouderlijk conflict speelt. Als professional kun je deze adviezen gebruiken in gesprekken met opvoeders en jeugdigen. De tips voor opvoeders zijn vooral gericht op de omgang met hun kind.
  Lees meer
 • Eergerelateerd geweld: factsheet

  Deze factsheet beschrijft wat je moet doen als een jeugdige slachtoffer is, of dreigt te worden, van eergerelateerd geweld. Het stappenplan in deze factsheet gaat specifiek in op de meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld. Ook lees je over verschijningsvormen, risicofactoren en vuistregels voor het bespreekbaar maken van de vermoedens met het (potentiële) slachtoffer.
  Lees meer
 • Gegevensuitwisseling voor scholen: infographic

  Een school werkt samen met diverse partijen in de regio. Een onderdeel van deze samenwerking is gegevensuitwisseling. Er zijn vaak vragen over wat een school en externe partners wel en niet mogen uitwisselen vanwege privacyregels. Deze infographic laat zien hoe scholen komen tot een juiste verwerking van persoonsgegevens en gegevensuitwisseling tussen een school en externe samenwerkingspartners.
  Lees meer
 • Het dossier: juridische informatiesheet

  Voor ieder kind dat jeugdhulp ontvangt, wordt een dossier aangemaakt. In dit dossier wordt alle relevante informatie over de jeugdige en de gegeven hulp vastgelegd. Deze juridische informatiesheet gaat over het doel en de inhoud van het dossier. Je leest wat de belangrijkste vuistregels zijn voor het aanmaken van een dossier en je vindt er uitleg over de rechten die jeugdigen en/of ouders hebben met betrekking tot het dossier.
  Lees meer
 • Het toestemmingsvereiste: juridische informatiesheet

  Als professional binnen een wijkteam bied je cliënten hulp, zorg, begeleiding en/of behandeling in een vrijwillig kader. Dat betekent dat je voor het bieden van hulp toestemming nodig hebt van opvoeders en/of de jeugdigen zelf. Hoe dit werkt wordt in deze informatiesheet aan de uitgelegd. Ook biedt de informatiesheet een stappenplan voor het vragen van toestemming.
  Lees meer
 • Huwelijksdwang: factsheet

  In Nederland is iemand dwingen tot een huwelijk strafbaar. Vanaf 5 december 2015 geldt er bovendien een nieuwe wet tegen huwelijksdwang. Je kunt deze factsheet gebruiken om in korte tijd kennis op te doen over de problematiek, de Nederlandse aanpak en wetgeving rondom huwelijksdwang. Je leert signalen van mogelijke onvrijwillige partnerkeuze herkennen, zodat je alert en deskundig kunt handelen.
  Lees meer
 • Instructies geven aan je kind: hand-out

  Deze tool helpt ouders en opvoeders bij het geven van effectieve instructies aan hun kind. Je stelt samen met de opvoeders een aantal regels op waarvan zij willen dat het kind ze opvolgt. Vervolgens bespreek je met behulp van de hand-out wat belangrijk is bij het geven van een instructie. Opvoeders gaan aan de slag met het geven van instructies en houden hun ervaringen bij in een schema. Ook letten ze op hoe ze hun kind prijzen als het de instructie opvolgt.
  Lees meer
 • Intake en begeleiding bij scheiding: stappenplan

  Deze werkkaarten beschrijven welke stappen je kunt zetten wanneer er binnen een gezin sprake is van een scheiding of ouderlijk conflict. De werkkaarten helpen je om opvoeders en jeugdigen die te maken hebben (gehad) met een scheiding of ouderlijk conflict zo goed mogelijk te begeleiden.
  Lees meer
 • Jongeren succesvol toeleiden naar werk: infographic

  In Nederland is er nog steeds een relatief grote groep jongeren in een kwetsbare positie. Zij hebben geen betaald werk, volgen geen onderwijs of worstelen met complexe problemen zoals verslaving, schulden, dak- en thuisloosheid. In deze infographic staan de belangrijkste elementen die werken om jongeren te begeleiden naar het vinden van passende scholing of werk en het behouden van een werkplek.
  Lees meer
 • Kinderbeschermingsmaatregelen: juridische informatiesheet

  Wordt de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd? Dan kan de rechter een kinderbeschermingsmaatregel opleggen. De informatiesheet Kinderbeschermingsmaatregelen geeft weer welke maatregelen ter bescherming van kinderen de Nederlandse wet kent. In deze informatiesheet vind je uitleg over de rol van Veilig Thuis en de Raad voor Kinderbescherming, de (voorlopige) ondertoezichtstelling, de gezagsbeëindigende maatregel en voorlopige voogdij.
  Lees meer
 • Mediaopvoeding: tips

  Veel opvoeders hebben vragen over kinderen en media. Deze tipsheets uit de Toolbox ‘Media? Gewoon opvoeden!’ bieden professionals houvast bij het beantwoorden van vragen over mediaopvoeding en het gebruik van media. Er zijn tipsheets met tips en adviezen voor kinderen in elke leeftijdscategorie.
  Lees meer
 • Opvoedinformatie op Opvoeden.nl: tips

  Op de website Opvoeden.nl staan tips over allerlei onderwerpen op het gebied van opvoeden, opgroeien en gezondheid. De website is bedoeld voor (aanstaande) ouders van kinderen in alle leeftijdsfasen. Als professional kun je de adviezen op de site ook gebruiken in gesprekken met ouders of voor het toetsen van je eigen kennis.
  Lees meer