Veiligheid

Kompas: ondersteuningsinstrument signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

Instrument dat je helpt bij het concretiseren van signalen over huiselijk geweld en kindermishandeling in een specifieke casus, of je nu werkt met baby’s, jongeren, gezinnen, ouderen of te maken hebt met een specifieke vorm van geweld of groep.

Direct aan het begin van het instrument selecteer je met welke vorm van huiselijk geweld of kindermishandeling je te maken denkt te hebben. Dan kom je automatisch terecht op een selectie van vragen en aandachtspunten die je helpen om in jouw casus zicht te krijgen op de signalen, risicofactoren en beschermende factoren.

Het omvat diverse bestaande instrumenten en checklijsten, zodat je 1 instrument kunt gebruiken om je onderbuikgevoel te concretiseren. Door gericht een aantal signalen uit bijbehorende bijlagen langs te gaan, verken je jouw vermoedens en wordt je onderbuikgevoel concreter. Dit ondersteunt jou bij het nemen van je besluit om wel of niet te melden of hulp te organiseren. Je volgt bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met dit instrument systematisch de stappen van de Meldcode.

Bij de ontwikkeling van het instrument is gebruik gemaakt van de Lirik.  Deze is ook nog opgenomen als checklist op deze website.

Waar zet je deze tool voor in?

Het instrument is ontwikkeld omdat professionals behoefte hebben aan één instrument om de veiligheid te kunnen inschatten voor alle cliënten, van 0 tot 100 jaar. 

Dit instrument helpt jou als professional om op basis van de beschikbare informatie in te schatten of een kind/jeugdige/volwassene/ouder thuis veilig is, en of er een risico op huiselijk geweld of kindermishandeling in de toekomst is.

Het is bedoeld voor jezelf, om jouw vermoedens concreet te maken door deze nader te verkennen. Niet als vragenlijst om in het gezin te gebruiken of in het cliëntendossier op te slaan.

Het vakmanschap van de professional is en blijft bepalend om de juiste afwegingen te maken.

Wie kan deze tool gebruiken?

Professionals die werken met mensen.

Meer informatie

Het Kompas is gebaseerd op bestaande instrumenten, richtlijnen en documenten. Zo past het instrument mooi bij het visiedocument ‘Gefaseerde ketensamenwerking’ van Van Arum en Vogtlander en sluit het aan bij de vijf basisfuncties voor lokale teams (KPMG ‘Basisfuncties voor lokale teams in kaart’).

Voor de weging van risico’s wordt verwezen naar: Afwegingskader Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van NVO/NIP/BPSW (juni 2018). Hier zijn enkele items aan toegevoegd uit het basisdocument ‘Afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ (juli 2017) en het ‘Afwegingskader kindermishandeling en huiselijk geweld’ van de KNMG meldcode (juli 2018)

In de veiligheidsbox vindt u meerdere leesteksten over diverse vormen van (on)veiligheid.

Was deze informatie nuttig?